Stadgar

Antagna 2008 – 08 – 28


Yrkesetiskakoden för röntgensjuksköterskorKompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjusköterska

§ 1 ÄNDAMÅL
Mom 1 Syfte
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande SFR företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård. SFR:s ändamål är att:
1. främja röntgensjuksköterskans professionella utveckling
2. utveckla röntgensjuksköterskans kunskapsområde
3. verka för forskning och utveckling inom kunskapsområdet
4. utveckla och stödja röntgensjuksköterskans grund- och fortsatta utbildning
5. samverka i nordiska och internationella frågor
6. sprida kunskap om röntgensjuksköterskans kunskapsområde, utveckling och forskning
7. främja ett etiskt förhållningssätt
Mom 2 Grundsyn
Verksamheten utgår ifrån en humanistisk grundsyn och bedrivs utan åtskillnad av nationalitet, ras, hudfärg, kön, ålder, språk, religion, politisk åskådning, sexuell läggning eller social ställning. Föreningen är partipolitiskt obunden.
Mom 3 Röret
SFR äger och är utgivare av tidskriften Röret.

§ 2 ORGANISATION
Mom 1 Organ
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor är en ideell förening och dess firma tecknas av styrelsen. Föreningen utövar sin verksamhet genom
1. årsmöte
2. styrelse
3. internationell kommitté och nätverk
Mom 2 Intresseföreningar och nätverk
Förening eller grupp av medlemmar kan bilda intresseföreningar, kommittéer eller nätverk. Styrelsen fattar beslut om att inrätta dessa.

§ 3 INTERNATIONELL VERKSAMHET
SFR har medlemskap i International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) och i European Federation of Radiographers Societies, (EFRS). SFR utser Council Member för representation vid ISRRT:s Council Meetings.

§ 4 MEDLEMSKAP
Mom 1 Medlemskap
Rätt till medlemskap har
1. röntgensjuksköterska, eller motsvarande, med svensk legitimation
2. student som genomgår röntgensjuksköterskeutbildning
Därutöver finns:
3. Hedersmedlem som föreslås av styrelsen och utses av årsmötet. Medlemskapet gäller tills vidare. Hedersmedlem är en svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för professionen och/eller utvecklingen inom huvudområdet radiografi och verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicin. Hedersmedlem skall vara ett gott föredöme och fungera som ambassadör för föreningen. Hedersmedlemmar samma fördelar som fullvärdiga medlemmar, undantaget rösträtt.
4. Associerat medlemskap där enskild individ, utan att vara röntgensjuksköterska eller röntgensjuksköterskestuderande stödjer föreningens verksamhet. Associerad medlem har samma fördelar som fullvärdiga medlemmar, undantaget rösträtt och att inneha styrelsepost.
Mom 2 Rätt till medlemskap
Medlemskap erhålles vid betald medlemsavgift. Föreningens medlemsansvarige svarar för att moment 1 är uppfyllt.
Mom 3 Medlemsformer
Medlemsformerna är:
1. medlem
2. studerandemedlem
3. pensionärsmedlem
4. hedersmedlem
5. associerad medlem
Mom 4 Medlemsavgift
Medlem är skyldig att erlägga den medlemsavgift som fastställts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från stadgad medlemsavgift.
Mom 5 Utträde
Medlem som vill utträda ur SFR bör meddela detta till föreningens medlemsansvarige. Betald medlemsavgift för innevarande år utbetalas ej. Medlem, som utan giltig orsak, ej erlagt medlemsavgift utesluts ur SFR. Medlem som uppenbarligen motverkar eller bryter mot SFR´s stadga, eller röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod kan av styrelsen uteslutas ur SFR

§ 5 ÅRSMÖTE
Mom 1 Beslutande organ
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Mom 2 Möten
Årsmötet ska hållas senast tredje kvartalet varje år på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst två månader före mötet. Varje närvarande medlem har en röst. Val sker av mötespresidium samt två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vid behov fungera som rösträknare. I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i val av revisor och valberedning får intenågon medlem av styrelsen delta. Utfaller röstetalet lika avgör mötesordföranden sakfrågan, medan val sker genom lottning
Mom 3 Ärenden
Vid ordinarie möte behandlas följande ärenden:
1. val av presidium för mötet
2. val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
3. val av rösträknare
4. verksamhet och revisionsberättelse
5. styrelsens förslag
6. motioner
7. fastställande av verksamhetsplan
8. medlemsavgiftens storlek
9. fastställande av budget för verksamhetsåret
10. val av ordförande och övriga styrelseledamöter
11. val av revisorer och en revisorssuppleant
12. val av valberedning varav en sammankallande
13. Övriga i behörig ordning anmäla frågor
Mom 4 Motioner
Medlem i föreningen har rätt att inlämna motion till styrelsen för behandlande på årsmöte senast 45 dagar innan årsmötet.

§ 6 STYRELSEN
Mom 1 Ledamöter
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsens storlek och sammansättning skall återspegla § l. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju ordinarie ledamöter och vilka väljs av årsmötet. Mandattiden för de av årsmötet valda ledamöter är två år.
Mom 2 Möten
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger om året.
Mom 3 Uppgifter
Styrelsen
1. ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt stadgar, riktlinjer och avtal
2. tolkar och tillämpar stadgarna och andra årsmötesbeslut
3. fungerar som föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten
4. svarar på remisser och iakttar fastställda remisstider
5. tillsätter råd, kommittéer och utser representanter till andra organ
6. ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltar tillgångarna på ett betryggande sätt
7. gör bokslut den 31 december och överlämnar räkenskaperna till de av stämman
valda revisorerna senast den 15 maj påföljande år
8. utfärdar kallelse senast två månader före ordinarie årsmöte
9. förbereder årsmötet
10. fattar beslut om att inrätta kommittéer, intresseföreningar och nätverk
11. efter årsmötet annonsera verksamhetsberättelsen på hemsidan
Mom 4 Beslutsregler
Styrelsen är beslutsmässig då den blivit kallad och minst fem ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val sker genom lottning.
Mom 5 Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare. Firmatecknare utses av styrelsen och skall vara minst ordförande och kassör. De ska tillsammans i föreningen teckna föreningens firma. Ekonomisk redovisning sker varje månad till föreningens firmatecknare. Bemyndigande gäller tills vidare, men kan när som helst återkallas av styrelsen.

§ 7 VALBEREDNING
Mom 1 Ledamöter
Valberedningen utses av årsmötet för att förbereda val av styrelse och revisorer inför nästa årsmöte. Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Styrelseledamöter kan inte väljas till valberedningen. Ledamot som kandiderar till styrelsen ska utträda ur valberedningen.
Mom 2 Nomineringar
Valberedningen ska i god tid annonsera att nomineringar ska lämnas skriftligt. Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Nomineringstiden avslutas sex veckor före årsmötet.
Mom 3 Förslag
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningens förslag samt namnen på samtliga nominerade publiceras på hemsidan.

§ 8 Revision
Mom 1 Revisorer
Vid årsmötet väljs två revisorer och en revisorsuppleant, som ska ha vana att granska verksamheten, erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden. Revisorerna kan vid behov biträdas av auktoriserad revisor
Mom 2 Uppgifter
Revisorerna ska självständigt och omsorgsfullt granska verksamhetens räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid ska iakttas att styrelsens åtgärder inte strider mot stadgarna eller mot årsmötets beslut. Styrelsen ska bereda revisorerna tillfälle att ta del av alla handlingar som behövs för granskningen. Revisorerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet. Revisor får ej till enskild medlem eller utomstående lämna upplysningar om sådana angelägenheter som revisor har fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, om det kan skada föreningen. Revisorerna skall iaktta god redovisningssed. Revisionsberättelse ska avges för varje verksamhetsår och innehålla uttalanden angående
• fastställande av balans- och resultaträkning,
• granskningen av verksamheten
• ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 9 STADGEÄNDRING
Mom 1 Beslut vid ett möte
Beslut om ändring av § 1-9 i dessa stadgar kan fattas vid ordinarie årsmöte eller vid ett extra årsmöte som sammankallats för denna fråga, om beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) majoritet av avgivna röster.

§ 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Mom 1 Beslutsregler
Beslut om upplösning av föreningen, liksom beslut om ändring av denna paragraf i stadgarna, kan fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie och minst två månader ska skilja mötena åt. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Beslutet ska biträdas av minst hälften av avgivna röster vid det första mötet och minst fyra femtedelar (4/5) av samtliga avgivna röster vid det andra mötet.
Mom 2 Befintliga tillgångar
Om föreningen upplöses, ska av befintliga tillgångar bildas en fond som överlämnas till annan organisation eller institution för att av denna förvaltas enligt föreskrifter som beslutas av SFR: s sista årsmöte.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka