International Society of  Radiographers & Radiological Technologists

Svensk förening för röntgensjuksköterskor har medlemskap i ISRRT, som bildades 1962 utifrån femton olika föreningar i världen, där varje representerat land valde en styrelsemedlem som skulle forma styrelsen i den internationella föreningen. Vid bildandet beslöts att en av uppgifterna skulle vara att arbeta med en världskongress, som nu avhålls vartannat år fördelade utifrån regionerna och ett särskilt ansökansförfarande. ISRRT samarbetar bl.a. med WHO, vilket ger möjlighet till representation vid WHO:s öppna möten i Genève. Varje år firas "World Radiography Day" i samtliga medlems länder anslutna till ISRRT och varje år presenteras en ny poster på hemsidan som ska representera professionens dag och kan användas på avdelningar och i utbildning. Det finns även ett stort engagemang bland medlemsländerna att stödja professionen i länder som är i behov av detta, exempelvis genom anordnande av workshops och kongresser, samt tryckning och distribution av utbildningsmaterial. 

Medlemmar i Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor deltar i kongresser och möten för kunskapsutbyte och bildande av nätverk. International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) anordnar världskongress vartannat år. 

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka