Utbildning

Nationellt bedrivs röntgensjuksköterskeutbildning vid åtta lärosäten. Föreningen ingår i ett nationellt lärarnätverk som möts två gånger per år för att tillsammans driva och diskutera utbildningsfrågor. Svensk förening för röntgensjuksköterskor anser att en viktig del av utvecklingen av utbildningen är att röntgensjuksköteutbildningarna i Sverige har ett gemensamt nationellt huvudområde. Vid de flesta lärosätena så är idag huvudområdet radiografi.
Föreningen beskriver huvudområdet radiografi:
Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan.

Radiografi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

Utbildning inom området radiografi ska ge de kunskaper som krävs för att genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella metoder. Utbildningen ska också ge de kunskaper i omvårdnad som krävs för att etablera och vidmakthålla en omvårdande relation före, under och efter en röntgenundersökning och behandling.

Att planera, genomföra och utvärdera undersökningar och behandlingar avseende bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet är central kunskap inom radiografi. Undersökningar och behandlingar ska alltid ske i samverkan med patient och närstående utifrån patientens behov och förutsättningar. Huvudområdet beaktar också kunskap som bidrar till förståelse för interaktionen mellan vårdmiljö, teknik och människa.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka